944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ – 3 ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ

September 30, 2020

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ – 3 ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ...

September 30, 2020

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ – 3 ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು: ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ...

September 30, 2020

ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ – 3 ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು:  ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ/ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಬಗ...

September 30, 2020

ಕಥಾ ಕಮ್ಮಟ – 3 ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ

ನಿಬಂಧನೆಗಳು: ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಅರ್...

September 25, 2020

ಸೀಮಾತೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರ್ಬ ನೊಂದಣಿ ಶುಲ್ಕದ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸೀಮಾತೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರ್ಬ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೊಂದ...

1 2 3 19