944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ವಚನ ಕಮ್ಮಟ – ವಚನಗಳ ಮರು ಓದು (ಯುವ ಮನಸುಗಳೊಡನೆ ವಚನ ಆಶಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ)

ವಚನ ಕಮ್ಮಟ – ವಚನಗಳ ಮರು ಓದು (ಯುವ ಮನಸುಗಳೊಡನೆ ವಚನ ಆಶಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ)

January 19, 2016   0 Comments

ವಚನ ಕಮ್ಮಟ – ವಚನಗಳ ಮರು ಓದು (ಯುವ ಮನಸುಗಳೊಡನೆ ವಚನ ಆಶಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ) ದಿನಾಂಕ : 25-08-2015 ರಿಂದ 27-08-2015ರ ವರೆಗೆ ಸ್ಥಳ : ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶಾಖಾಮಠ, ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ.

ವಚನ ಕಮ್ಮಟ

ದಿನ 1- ಭಾಗ 1

ದಿನ 1- ಭಾಗ 2

ದಿನ 1- ಭಾಗ 3

ದಿನ 1- ಭಾಗ 4

ದಿನ 2- ಭಾಗ 1

ದಿನ 2- ಭಾಗ 2

ದಿನ 2- ಭಾಗ 3

ದಿನ 3- ಭಾಗ 1

ದಿನ 3- ಭಾಗ 2

ದಿನ 3- ಭಾಗ 3

ದಿನ 3- ಭಾಗ 4