944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಪರಿಸರಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಮ್ಮಟ

ಪರಿಸರಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಮ್ಮಟ

January 19, 2016   0 Comments

ಪರಿಸರಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಮ್ಮಟ ದಿನಾಂಕ : 2015 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 14 ಮತ್ತು 15 ಸ್ಥಳ : ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸಮಯ : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ

ಪರಿಸರಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕಮ್ಮಟ

ದಿನ 1- ಭಾಗ 1

ದಿನ 1- ಭಾಗ 2

ದಿನ 1- ಭಾಗ 3

ದಿನ 1- ಭಾಗ 4

ದಿನ 2- ಭಾಗ 1

ದಿನ 2- ಭಾಗ 2

ದಿನ 2- ಭಾಗ 3

ದಿನ 2- ಭಾಗ 4

ದಿನ 3- ಭಾಗ 1

ದಿನ 3- ಭಾಗ 2

ದಿನ 3- ಭಾಗ 3

ದಿನ 3- ಭಾಗ 4