944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಸಾಹಿತಿಯ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿರಿಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಅಮೂರ ಅವರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ

ಸಾಹಿತಿಯ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿರಿಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಅಮೂರ ಅವರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ

January 19, 2016   0 Comments

ಸಾಹಿತಿಯ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿರಿಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಅಮೂರ ಅವರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ದಿನಾಂಕ : 26-09-2015 ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳ : ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಅಮೂರ, ‘ಜಾನಕಿ’ 14/ಎ ನವೋದಯನಗರ, ಧಾರವಾಡ – 580003

ಭಾಗ 1

ಭಾಗ 2

ಭಾಗ 3

ಭಾಗ 4

ಭಾಗ 5

ಭಾಗ 6

ಭಾಗ 7

ಭಾಗ 8

ಭಾಗ 9

ಭಾಗ 10