944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಹೊಸ ಓದು – ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವಹ್ನಿ ಅವರ “ಪಳಯನ್ನರು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ” ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ

ಹೊಸ ಓದು – ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವಹ್ನಿ ಅವರ “ಪಳಯನ್ನರು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ” ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ

May 5, 2016   0 Comments

ಹೊಸ ಓದು – ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವಹ್ನಿ ಅವರ “ಪಳಯನ್ನರು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ” ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ : 26 ಮಾರ್ಚ್ 2016 ಸ್ಥಳ : ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೃಹ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 4.30 ಕ್ಕೆ.

ಭಾಗ 1

ಭಾಗ 2

ಭಾಗ 3

ಭಾಗ 4