944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಸಾಹಿತಿಯ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ – ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ

ಸಾಹಿತಿಯ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ – ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ

March 31, 2017   0 Comments

ಸಾಹಿತಿಯ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ – ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ
ದಿನಾಂಕ : 18-01-2017
ಸ್ಥಳ : ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್, ನಂ.501, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ, ಉಮಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟವರ್ಸ್, 12-13-893, ಸೈಟ್ ನಂ.12, ಹನುಮಾನ್ ನಗರ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ – 500061 (040-6060-6061)

ಭಾಗ 1

ಭಾಗ 2

ಭಾಗ 3

ಭಾಗ 4


ಭಾಗ 5

ಭಾಗ 6

ಭಾಗ 7

ಭಾಗ 8