944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನ – ಮಂಥನ ಕಮ್ಮಟ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನ – ಮಂಥನ ಕಮ್ಮಟ

August 28, 2017   0 Comments

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನ – ಮಂಥನ ಕಮ್ಮಟ
ದಿನಾಂಕ : 19-07-2017 ರಿಂದ 20-07-2017ರ ವರೆಗೆ
ಸ್ಥಳ : ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾಮ, ಅಂಜನಾನಗರ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560091

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Part 7