944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಲಾಲಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವನ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ರಂಗ

ಲಾಲಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವನ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ರಂಗ

September 7, 2017   0 Comments

ಲಾಲಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವನ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ರಂಗ
ಕವನ ವಾಚನ ದಿನಾಂಕ : 05-08-2017
ಕಾವ್ಯ ರಂಗ ದಿನಾಂಕ : 15-08-2017

ಕವನ ವಾಚನ Part 1

ಕವನ ವಾಚನ Part 2

ಕಾವ್ಯ ರಂಗ