944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಟ

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಟ

January 1, 2020   0 Comments

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಟ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ