944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

‘ಕನ್ನಡ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ೩ ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

‘ಕನ್ನಡ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ೩ ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

January 18, 2020   0 Comments

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ‘ಕನ್ನಡ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ೩ ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ:  ಅರ್ಜಿ