944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಬಡ/ಅಸಹಾಯಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬಡ/ಅಸಹಾಯಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ

April 17, 2020   0 Comments

ಬಡ/ಅಸಹಾಯಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 18-4-2020ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 080-22211730/ 22106460