944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

‘ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಾಲೆ’ಯಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕೃತಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ