944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ

ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ

November 30, 2020   0 Comments

ದಿನಾಂಕ 04-12-2020 ರಿಂದ 06-12-2020 ರ ವರೆಗೆ ಮುದ್ದುಶ್ರೀ ದಿಬ್ಬ, ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಡ್ಡಿ , ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ

ಪಟ್ಟಿ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ