ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಪದ್ಯಗಳು