ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರೊ|| ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಪದ್ಯಗಳು