ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಡಾ|| ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಪದ್ಯಗಳು