ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಪ್ರೊ ಜಿ.ಎಸ್. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಪದ್ಯಗಳು