ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ (ಸಿ. ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್) ಪದ್ಯಗಳು