ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಡಾ|| ಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪದ್ಯಗಳು