ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಡಾ|| ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪದ್ಯಗಳು