ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಪ್ರೊ|| ಕ. ವೆಂ. ರಾಜಗೋಪಾಲ ಪದ್ಯಗಳು