ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಡಾ|| ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ಪದ್ಯಗಳು