ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಮಾರ್ಕಾಂಡಪುರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪದ್ಯಗಳು