ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಡಾ|| ಮ. ಸು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪದ್ಯಗಳು