ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಡಾ|| ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ ಪದ್ಯಗಳು