ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಡಾ|| ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಗಸನಕಟ್ಟೆ ಪದ್ಯಗಳು