ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್. ಎಸ್. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ಪದ್ಯಗಳು