ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಪ್ರೊ|| ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಸ್ತ್ರದ ಪದ್ಯಗಳು