ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು – ಡಾ|| ಕಾ. ವೆಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಪದ್ಯಗಳು