ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ

ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಪಿ.ರೈ

ಪ್ರೊ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೆಲಗಾವಿ

ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ