ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

September 9, 2021

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೨೦ ...

August 31, 2021

“ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ: ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ” ಕಮ್ಮಟ

“ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ: ಬರಹ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ” ವಿಶ...

August 24, 2021

“ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ: ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು” ಕಮ್ಮಟ

“ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ: ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು” ಗಿರಿಜನ...

August 17, 2021

ವಿಮರ್ಶಾ ಕಮ್ಮಟ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

  ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 20ರಿಂದ 45ರ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ...

August 4, 2021

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನಿಕೇತನ ಚಂದಾದಾರರ ಅಭಿಯಾನ

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನಿಕೇತನ ಚಂದಾದಾರರ ಅಭಿಯಾನ ...

1 2 3 26