ಗದಗ

ಚಕೋರ - 261 ಕವಿ ಕಾವ್ಯ - ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ 03-06-2018
ಪತ್ರಿಕೆಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಫೋಟೋಗಳು
ಚಕೋರ - 261 ಕವಿ ಕಾವ್ಯ - ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ 13-07-2018
ಪತ್ರಿಕೆಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಫೋಟೋಗಳು