ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

January 29, 2020

“ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟ”ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ...

January 18, 2020

‘ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ’ ೩ ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ...

January 18, 2020

‘ಕನ್ನಡ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ೩ ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ...

January 7, 2020

ದಲಿತ ಕಲ್ಯಾಣ : ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಮ್ಮಟ

ದಲಿತ ಕಲ್ಯಾಣ : ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಐದು ದಿನಗಳ ಕ...

January 3, 2020
January 1, 2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ...