ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

July 26, 2021

ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ : ಜೀವನ ಯಾನ

ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ : ಜೀವನ ಯಾನ । ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ರವರ ...

July 26, 2021

2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ

2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ...

July 23, 2021

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ – ಉಪನ್ಯಾಸದ ನೇರಪ್ರಸಾರ

ದಿನಾಂಕ:01.08.2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:31.08.2021ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ...

June 30, 2021

ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ: ಜೀವನ ಯಾನ: ಉಪನ್ಯಾಸದ ನೇರಪ್ರಸಾರ

ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ: ಜೀವನ ಯಾನ ದಿನಾಂಕ:01.07.2021 ರಿಂದ ದಿನಾ...

April 22, 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೆಜ್ (ಪುಟ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾ...

April 6, 2021