ಸಂಪರ್ಕ

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ,
ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ದೂರವಾಣಿ: 080-22211730
ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ: www.karnatakasahithyaacademy.org
ವಿ-ಅಂಚೆ: contact@karnatakasahithyaacademy.org
      editor@karnatakasahithyaacademy.org

ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಅಕಾಡೆಮಿ ಇತರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಸಾಹಿತಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸೂಚನೆ:
ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ಲಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ