944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಹೊಸ ಓದು – ಮಹಂತೇಶ್ ನವಲ್ಕಲ್ ಅವರ “ನಾನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನೆಂಬ ಮೌರ್ಯ” ನಾಟಕ

ಹೊಸ ಓದು – ಮಹಂತೇಶ್ ನವಲ್ಕಲ್ ಅವರ “ನಾನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನೆಂಬ ಮೌರ್ಯ” ನಾಟಕ

January 19, 2016   0 Comments

ಹೊಸ ಓದು – ಮಹಂತೇಶ್ ನವಲ್ಕಲ್ ಅವರ “ನಾನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನೆಂಬ ಮೌರ್ಯ” ನಾಟಕ ದಿನಾಂಕ : 4 ನವೆಂಬರ್ 2015 ಸ್ಥಳ : ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು . ಸಮಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ