944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಹೊಸ ಓದು – ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್. ಅವರ “ಚಾಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗೆಜ್ಜೆ” ಕವನ ಸಂಕಲನ

ಹೊಸ ಓದು – ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್. ಅವರ “ಚಾಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗೆಜ್ಜೆ” ಕವನ ಸಂಕಲನ

February 12, 2016   0 Comments

ಹೊಸ ಓದು – ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್. ಅವರ “ಚಾಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗೆಜ್ಜೆ” ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಬಗ್ಗೆ “ಬನ್ಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್” ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ : 30 ಜನವರಿ 2016 ಸ್ಥಳ : ವರ್ಣ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಮಯ : ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ