944-973-8908 080-22211730 ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 002

ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂಕಿರಣ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಮತ್ತು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂಕಿರಣ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಮತ್ತು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

March 8, 2021   0 Comments

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಅಡಿಗ  ವಿಚಾರ  ಸಂಕಿರಣ  ಪ್ರಬಂಧಕರು  ಮತ್ತು  ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ  ಪಟ್ಟಿ

ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರಬಂಧಕರು  : ಪಟ್ಟಿ

ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂಕಿರಣ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು :  ಪಟ್ಟಿ