ಈವರೆಗಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಗಳು

ಈವರೆಗಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ವರ್ಷ
1 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾದಾಮಿ 1980-1984
2 ಡಾ. ಸಿಂ.ರಾ. ಹೊನ್ನಲಿಂಗಯ್ಯ 1984-1986
3 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 1986
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಶಂಕರ್ 1986
5 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 1986-1988
6 ಶ್ರೀ ವೆಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ 9845720016 1988
7 ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರರಾವ್ 9449446328 1988-1990
8 ಶ್ರೀ ಕಾ.ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 9448091191 1990
9 ಶ್ರೀ ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ 1990
10 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ 9945799996 1990-1991
11 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ 1991-1994
12 ಶ್ರೀ ವೆಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ 9845720016 1994
13 ಶ್ರೀ ಕಾ.ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ 9448091191 1994-1995
14 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಾ ನಾಯಕ್ 1995
15 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ 9880925365 1995-1996
16 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಜಿ. ಸದಾನಂದಯ್ಯ 9686677283 1997
17 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ 1997-2001
18 ಶ್ರೀ ವಿ.ಎನ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ 9916600027 (ಸ್ಥಿರವಾಣಿ: -080- 22212582) 2001-2012
19 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಜಿ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 9845632302 2012-2013
20 ಸಿ.ಎಚ್. ಭಾಗ್ಯ 2013-2018
21 ಕರಿಯಪ್ಪ . ಎನ್ 9740370473 2018-