ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಡಿಯೊಗಳು

February 12, 2016

ಹೊಸ ಓದು – ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್. ಅವರ “ಚಾಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗೆಜ್ಜೆ” ಕವನ ಸಂಕಲನ

ಹೊಸ ಓದು – ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್. ಅವರ “ಚಾಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗೆಜ್...

January 19, 2016

ಹೊಸ ಓದು – ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ ಅವರ `ಆಡು ಕಾಯೋ ಹುಡುಗನ ದಿನಚರಿ’ ಅನುಭವ ಕಥನ

ಹೊಸ ಓದು – ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ ಅವರ `ಆಡು ಕಾಯೋ ಹುಡುಗನ ದಿನ...

January 19, 2016

ಹೊಸ ಓದು – ಮಹಂತೇಶ್ ನವಲ್ಕಲ್ ಅವರ “ನಾನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನೆಂಬ ಮೌರ್ಯ” ನಾಟಕ

ಹೊಸ ಓದು – ಮಹಂತೇಶ್ ನವಲ್ಕಲ್ ಅವರ “ನಾನು ಚಂದ್ರಗುಪ...

January 19, 2016

ಹೊಸ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ದು. ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ‘ ಜೀವ ಸಂಪಿಗೆ ‘ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನ

ಹೊಸ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ದು. ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ‘ ಜೀವ ಸಂಪಿ...