ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ – ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ

ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ – ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ

  • ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ – ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದತ್ತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರೂ.75,000/-(ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವರ ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನುದಾನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆ’ಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅನುವಾದ-1 (ಸೃಜನಶೀಲ) ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೃತಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
  • ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರದೆ `ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ `ಅನುವಾದ-1 (ಸೃಜನಶೀಲ)’ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು “ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಗುಂಡಪ್ಪ – ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.