ಪ್ರೊ. ಬಿ.ವಿ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ

ಪ್ರೊ. ಬಿ.ವಿ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ

  • ಪ್ರೊ. ಬಿ.ವಿ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದತ್ತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರೂ.5,00,000/-(ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಂತಮ್ಮ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನುದಾನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆ’ಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವೈಚಾರಿಕ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೃತಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
  • ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರದೆ `ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ “ವೈಚಾರಿಕ ಅಂಕಣ ಬರಹ” ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು “ಪ್ರೊ. ಬಿ.ವಿ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.